Wooninitiatief DBuren

DBuren is een wooninitiatief in de wijk Zonnehoeve in Apeldoorn waar 9 bewoners met een beperking wonen. DBuren is opgezet door de ouders en wettelijk vertegenwoordigers van de bewoners. Sinds 1 september 2017 wonen de jongvolwassenen in hun eigen volwaardige appartement binnen DBuren, waarbij ook een grote centrale woonkamer en woonkeuken is.

DBuren vanaf de weg
Samen buiten
Appartement

Vereniging

De ouders en wettelijk vertegenwoordigers vormen de Oudervereniging DBuren. Het doel van de Oudervereniging is het waarborgen van de continuïteit van kleinschalig wooninitiatief DBuren waarbij passend wonen en liefdevolle zorg voor de (negen) bewoners het uitgangspunt is.

De vereniging heeft geen winstoogmerk.

Niels
Bewoners
Bram en Mathijs

Bestuur

Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door drie ouders/betrokkenen uit de vereniging:

  • John Buitenhuis, voorzitter
  • Betty Woudenberg, penningmeester
  • Maddi de Munnik, secretaris
  • Harry Pastoor, fondsenwerving

Het bestuur vergadert minimaal 6 maal per jaar. Terugkerende onderwerpen zijn o.a. financiën, wachtlijst, beheerzaken, samenwerking met NaasteBuren, vrijwilligersbeleid.

Beloningsbeleid bestuursleden

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Dagelijks beheer en algemeen beheer

Het dagelijks beheer en de zorg voor de bewoners van DBuren is in handen van Peter en Bettina Vos (VOF NaasteBuren). Zij zorgen voor de inzet, coördinatie en afstemming van zorg en begeleiding van de bewoners samen met hun team van medewerkers, vrijwilligers en stagiaires.

Kleine onderhoudsklussen in en rond DBuren zijn onderdeel van het dagelijks programma van bewoners. De oudervereniging draagt zorg voor de grotere klussen, zoals bijvoorbeeld tuinaanleg en onderhoud.

Moestuin
de schuur
bewoners DBuren

Doelgroep

In DBuren wonen jongvolwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking. De minimum leeftijd is 18 jaar.

De vereniging streeft naar een gemêleerde en gebalanceerde bewonersgroep waar elke bewoner zich thuis voelt en zichzelf kan zijn. Bij de samenstelling van de groep wordt rekening gehouden met de beperkingen van alle bewoners.

Voor het initiatief is een minimale WLZ indicatie nodig met het profiel ‘ indicatie wonen met begeleiding en intensieve verzorging’ (oud ZZP VG 04) in verband met de in te kopen zorg.

Vanwege de kleinschaligheid van DBuren kunnen bewoners met ernstige gedragsproblematiek, verslavingsproblematiek en psychiatrische problematiek niet bij DBuren wonen. Ook bewoners waarbij extreme voorbehouden handelingen nodig zijn (bv. beademing) kunnen wij niet de juiste zorg bieden.

Klik hier voor een volledige lijst van onze uitsluitingscriteria.

Van ouders en/of vertegenwoordigers van bewoners wordt verwacht een bijdrage te leveren aan de vereniging. Dat kan in het bestuur, werkgroepen en voor allerlei hand- en spandiensten in en om het huis zelf. Alleen met deze inzet kan DBuren in stand worden gehouden.

Rineke
Remco vanuit het raam
bewoners

Wachtlijst

De vereniging hoopt natuurlijk dat de huidige bewoners heel lang en gelukkig bij DBuren zullen wonen. Vanwege de combinatie van wonen en zorg is het bij eventueel vertrek van een bewoner noodzaak dat de vrijkomende plek zo snel mogelijk wordt ingevuld met een passende nieuwe bewoner. Daarom werkt DBuren met een wachtlijst.

Potentiële belangstellende bewoners kunnen zich daarom aanmelden voor de wachtlijst via hun wettelijk vertegenwoordiger. 

Van ouders en/of vertegenwoordigers van bewoners wordt verwacht een bijdrage te leveren aan de vereniging in het bestuur, werkgroepen en voor hand- en spandiensten in en om het huis zelf. Alleen met deze inzet kan DBuren in stand worden gehouden.

Meer weten of aanmelden? Mail dan naar info@dburen.nl. Of bel met John Buitenhuis (voorzitter) tel. 06-46256260 of Maddi de Munnik (secretaris) tel. 06-45484680.

Voor opname op de wachtlijst vragen wij een bijdrage in de kosten van € 50,-

Statuten

Hier vindt u de statuten van Oudervereniging DBuren.

Meerjarenbeleidsplan

Oudervereniging DBuren heeft zijn doelstellingen, werkwijze en ambities vastgelegd in een meerjarenbeleidsplan.

De kernpunten in het meerjarenbeleidsplan zijn:

Angle Right Eigen regie

Ouders hebben met elkaar de regie en bepalen de inrichting van de zorg en het wonen. De zorg is losgekoppeld van het wonen en wordt door de bewoners met een persoonsgebonden budget (PGB) ingekocht bij dezelfde zorgaanbieder NaasteBuren.

Angle Right Minder overhead meer zorg

Door de overheadkosten laag te houden kan meer PGB-budget ingezet worden voor directe zorg aan de bewoners.

Angle Right Samen leven

Ouders en wettelijk vertegenwoordigers stellen met de zorgaanbieder NaarsteBuren de groep samen die onder begeleiding samenwoont, met onderlinge betrokkenheid, respect en ruimte voor ieders ontwikkeling.

Angle Right Samen wonen

Gemeenschappelijke ruimtes, gemeenschappelijke voorzieningen en de eigen appartement afgestemd op de behoeftes van de bewoners.

Jaarverslagen

Oudervereniging DBuren | Het Sparrenbos 23 | 7325 AN Apeldoorn

06-82140207 | info@dburen.nl | KvK 60507608 | RSIN 853941063 


 Oudervereniging DBuren is een Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft de bijbehorende ANBI status. 

Alle openbare documenten verbonden aan het voeren van Oudervereniging DBuren kunt U opvragen via info@dburen.nl