Wanneer er een woonplek vrij komt, wordt er een klankbordgroep gevormd van een bestuurslid, een ouder/vertegenwoordiger, een medewerker en een eigenaar van VOF NaasteBuren. De klankbordgroep volgt het vastgestelde stappenplan om een nieuwe bewoner te selecteren die past bij de groep en de te verlenen zorg en begeleiding.

Team van VOF NaasteBuren onderzoekt wat past binnen huidige groep. Welke zorg kan er geboden worden, welke zorg en begeleiding heeft een kandidaat nodig en welk niveau van de bewoner heeft voorkeur binnen de huidige groepssamenstelling.
Op basis hiervan wordt een selectie uit de wachtlijst gemaakt in overleg met de klankbordgroep welke ouders uitgenodigd worden voor een gesprek.

Van hieruit worden gesprekken gevoerd over de potentiele bewoner, ouderinitiatief DBuren, de wederzijdse verwachtingen, de rol van ouders/vertegenwoordigers in de Vereniging, de financiele kant van wonen bij DBuren, financiele situatie van de bewoner indien jonger dan 22 jaar en de financiële voorwaarden van toetreden als bewoner in van DBuren.

Bij positief besluit van de klankbordgroep, hebben ouders/vertegenwoordigers 2 weken de tijd om een definitief besluit te nemen.

Bij positief besluit van de ouders/vertegenwoordigers, vraagt VOF NaasteBuren de zorglannen/behandelplannen op en bespreekt deze met het team. Indien nodig wordt door VOF NaasteBuren een orthopedagoog geconsulteerd. Daarna vindt een bezoek plaats bij ouders thuis en wordt de potentiele bewoner bezocht in huidige woning en/of bij dagbesteding.

Na deze stappen volgt het informeren van bewoners en ouders en tot een introductie van de potentiele nieuwe bewoner in de groep. Hierna worden concrete afspraken gemaakt over de start van de zorg en het wonen. Dit proces neemt maximaal 10 weken in beslag.

Van een nieuwe bewoner wordt een entreebedrag gevraagd, vast te stellen door het bestuur. De eerste bewoners hebben nl. geïnvesteerd in de gemeenschappelijke voorzieningen met eigen middelen en met menskracht om deze middelen onder vrienden en familie te verwerven.